ДОКУМЕНТИ

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица

Правилник о систематизацији, 14.09.2023. 

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова правилник о систематизацији дец.2022 15.09.2022

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о безбедности ученика

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о праву запосленог на накнаду трошкова за службено путовање у земљи и коришћење службеног телефона

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у ОШ “Моша Пијаде“ и свих активности које организује школа

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика (пречишћен текст)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о канцеларијском пословању, евидентирању и архивирању регистраторског материјала

Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о приходима од родитеља ученика

Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге

Телефон

+381 25 809 015

Имејл

so.osmpijade@neobee.net

Адреса

Југословенска 13, 25275 Бачки Брег

Facebook

Пратите нас

Scroll to Top